GT 1996

TsinghuaVeterans'96 at Columbus, Ohio, The 1st National Championship Team

 

The veterans from left to right: 

Front: Sun Kui, Wang Feng, Chen Wei, Jin RunCheng, Prof. Zhang Shangyou (Organizer),Shen Jian, Di Yong, Zhao LiYang, Zhao Wei, Huang LiangKang
Rear: Zhao YunXiang, Tang QingKai, Lu Fan(Da), Wang MingHua, Yao QiZhan, Wei Ge, Yang Gong, Lu Fan(xiao), Wei Jin

 

First Chinese National Grand Soccer tournament (Champion among 12 teams)

         Columbus, Ohio, 9/28-29, 1996
         Host: Ohio State U. 

The squad: (18)

         Shen Jian, Chen Wei, Jin Rencheng, Wang Minghua, Wang Feng, Di Yong,
         Yang Gong, Tang Qingkang, Lu Fan(Da), Lu Fan(Xiao), Wei Jin, Wei Ge,
         Zhao Yunxiang, Yao Qizhan, Sun Kui, Zhao Wei, Zhao Liyang, Huang Liangkang

Game results: 

         First day, round-robin group matches

         vs. Maryland Hunters  3:1 (Shen Jian, Di Yong, Wei Ge)
         vs. Wisconsin-Cleveland Eagles 1:1 (Wei Ge)

         Second Day, elimination

         quarter final -- vs. U. Kentucky 3:1 (Shen Jian, Zhao Yunxiang, Chen Wei)
         semifinal     -- vs. Michigan United 2:1 ( Shen Jian, Wei Ge)
         final         -- vs. Ohio State U.  6:1 (Chen Wei, Shen Jian, Wei Ge, Tang Qikai, Di Yong, Lu Fan (xiao))


        Win 4,  Tie 1,  Lose 0, Goals scored 15, Goals allowed 6.
        Scorers: Shen Jian(4), Wei Ge(4), Di Yong (2), Chen Wei (2), Lu Fan(xiao), Tang Qingkai, Zhao Yunxiang


 

The veterans from left to right:

Front: Wang Feng, Chen Wei, Yang Gong, Jin RunCheng, Shen Jian, Wang MingHua, Huang LiangKang, Di Yong
Rear: Yao QiZhan, Sun Kui, Lu Fan(da), Tang QingKai, Zhao Wei, Lu Fan(xiao), Zhao LiYang, Zhao YunXiang, Wei Ge, Wei Jin

Comments